Všeobecné obchodné podmienky e-shopu (VOP)

Vážení zákazníci a záujemcovia o produkty e-shopu,
v tomto texte sme pre Vás zhrnuli všetky dôležité právne informácie týkajúce sa nakupovanie v našom e-shope. Ďakujeme Vám, že venujete čas ich prečítaniu.
Ktoré časti by nemali uniknúť vašej pozornosti?
• Informácie o tom, kedy je medzi nami uzatvorená kúpna zmluva - je to až v okamihu, keď Vám potvrdíme prijatie Vašej objednávky. Dovtedy môžete svoju objednávku zrušiť; po uzavretí zmluvy to už možno len dohodou s nami alebo jeho odstúpením od zmluvy tam, kde to zákon umožňuje (podrobnosti v článku II. VOP)
• Možnosti platby za tovar - Kedy a akým spôsobom sa objednaný tovar platí, je uvedené v článku III. VOP.
• Dodacie podmienky - v článku IV. VOP nájdete obvyklú dodaciu lehotu a zistíte, akým spôsobom zabezpečujeme dodanie tovaru na Vami určené miesto i ako postupovať, ak zásielka nedorazí v očakávanom stave.
• Podmienky na odstúpenie od kúpnej zmluvy - Spotrebiteľ má zo zákona právo v 14-dňovej lehote odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu. V niektorých prípadoch je však táto možnosť vylúčená alebo obmedzená. Ako je to v našom e-shope, zistíte v článku V. VOP
• Reklamačný poriadok - Ak by nastala situácia, ktorá by Vás viedla k potrebe tovar reklamovať, v článku VI. VOP nájdete podrobný opis, ako postupovať.
Pre lepšiu orientáciu pripájame podrobný OBSAH:
I. DÔLEŽITÉ POJMY, INŠTITÚTY A OSOBY
II. OBJEDNÁVKA TOVARU A Uzatvorenie kúpnej zmluvy
III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
IV. DODACIE PODMIENKY
V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK
VII. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, riešení spotrebiteľských sporov
VIII. ZÁVEROM

I. Dôležité pojmy, inštitúty a osoby

1. E-shop:
Je to internetový obchod na webovom rozhraní www.zahradastavba.cz
2. Predávajúci:
Je fyzická osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný v E-shope. Predávajúcim je:
Jaromír Veselý
IČ: 13678388
DIČ: CZ7103294341
Sídlo: Kvetná 2, 696 01 Rohatec
Doručovacia adresa: Kvetná 2, 696 01 Rohatec
E-mail: Vesely.jadranka@seznam.cz
Telefón: +420 777 222 200
Na uvedenom e-maile sme Vám k dispozícii pre bežnú komunikáciu aj pre prípadné vybavovanie podnetov; pre vybavovanie reklamácií slúžia e-mail: vesely.jadranka@seznam.cz
  • Dodací lhůta se může lišit od pracnosti výrobku, obvykle je to do 10 dnů,  24 hodin trvá  expedice.
Showroom záhradných doplnkov je: Kvetná 2, 696 01 Rohatec PO až PÁ - 9.00 až 16:00 hod.
Pre komunikáciu s E-shopom môžete v pracovnej dobe E-shope využiť aj telefón +420 777 222 200
3. Kupujúci:
Kupujúcim je ten, kto s nami ako Predávajúcim prostredníctvom webového rozhrania www.zahradastavba.cz uzavrie zmluvu, ktorú kúpi niektoré z ponúkaných položiek tovaru. Kupujúcim môže byť ako spotrebiteľ, tak podnikateľ (SZČO aj obchodné korporácie alebo družstvo) alebo nepodnikateľ právnická osoba (napríklad spolok). Pokiaľ máte záujem od nás odoberať tovar za účelom ďalšieho predaja, kontaktujte nás prosím prostredníctvom E-mailu: vesely.jadranka@seznam.cz. Pokiaľ dôjde k schváleniu spolupráce, budú Vám následne zaslané prístupové údaje pre prihlásenie do veľkoobchodnej sekcie, vrátane zobrazenia veľkoobchodných cien. Pre prípady kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja sa tieto VOP neuplatňujú, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.
4. Spotrebiteľ:
Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, vyhlasujete tým, že Zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ. Dopad to má predovšetkým na možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodov.
5. Kúpna zmluva:
Na predaj tovaru z E-shopu je medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim uzatváraná Kúpna zmluva. Proces uzatvárania zmluvy prostredníctvom webového rozhrania je opísaný podrobne v týchto VOP. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, archivované v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám. Zmluva je tvorená Vašou objednávkou (vyplneným objednávkovým formulárom na webovom rozhraní) a jej prijatím z našej strany a týmito VOP. To znamená, že ustanovenia týchto VOP sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Obsah zmluvy je daný aj popisom a informáciami o jednotlivých položkách tovaru na webovom rozhraní E-shope. Pokiaľ je v ďalšom texte používaný pojem "Zmluva", myslí sa tým Kúpna zmluva.
6. Zmluva uzavretá dištančným spôsobom:
Jedná sa o Zmluvu, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. Je uzavretá, bez toho aby sme sa museli osobne stretnúť, pretože k jej uzavretiu využívame webové rozhranie. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a prípadné telefónne hovory) si ako Kupujúci hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované Vaším operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
7. Spotrebiteľská zmluva:
Je to Zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Spotrebiteľ má v mnohých prípadoch výhodnejšie postavenie ako ostatní kupujúci. Ak sa niektoré právo týka iba Spotrebiteľa, je to v týchto VOP výslovne uvedené (tj. Miesto "Kupujúci" je uvedené "Spotrebiteľ").
8. Záväznosť VOP:
V závere objednávkového formulára, ešte pred odoslaním objednávky, dávate svoj súhlas s VOP zaškrtnutím príslušného políčka. Tým sa VOP stávajú súčasťou Kúpnej zmluvy a sú ako pre nás, tak pre Vás záväzné.
9. Rozhodné právne predpisy: Sú to platné právne predpisy, ktoré sa použijú na Kúpnu zmluvu a vzťah medzi nami z tejto zmluvy vzniknutý. Ide najmä zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež len "NOZ") a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Ak je v tomto texte na konkrétnu §§ právnych predpisov odkazuje, môžete si kliknutím na ne zobraziť priamo ich aktuálne znenie.
10. Vyššia moc:
Vyššou mocou sa rozumie:
• prírodná katastrofa;
• vojna, invázia, mobilizácia alebo embargo;
• štrajk, zaberanie, blokáda, revolúcie, povstania, vojenský prevrat alebo civilné vojna;
• rádioaktívne zamorenie jadrovým palivom alebo inou obdobnou látkou;
• teroristický útok;
• epidemický či pandemický výskyt choroby, nariadenie krízových či mimoriadnych opatrení zo strany vlády alebo ministerstiev Slovenskej republiky, Parlamentu Českej republiky alebo iných orgánov verejnej moci.

II. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Objednávanie tovaru prebieha len cez webové rozhranie, tj. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára v E-shope. Výnimkou ho tovaru, kedy máte v E-shope možnosť si navoliť rôzne parametre pre predstavu o cene tovaru a potom si zarezervovať termín návštevy v našom showroome, kde s Vami podrobne preberieme Vašu predstavu, zoznámime Vás s možnými variantmi a spoločne zostavíme objednávku. V tomto prípade nie je objednávka ani uzatvorenie kúpnej zmluvy realizované cez E-shop a neužijú sa tak ustanovenia týchto VOP týkajúce sa uzatvárania kúpnej zmluvy cez webové rozhranie E-shopu ani ustanovenie čl. V. VOP o odstúpení od Zmluvy bez udania dôvodov.
2. Popis tovaru:
Všetky dôležité informácie o tovare nájdete priamo v E-shope. Sú tu vyobrazené jednotlivé položky a kliknutím na ne sa Vám zobrazia podrobný popis, ďalší fotografie tovar, možné varianty. Pokiaľ je to určené právnymi predpismi alebo pre Váš výber dôležité, sú pri jednotlivých položkách uvedené aj informácie o zložení výrobku. U produktov je uvedené, či sú skladom, prípadne v akej lehote sú dostupné na objednanie a dodanie.
Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie sme povinní uzavrieť Zmluvu. Ustanovenie § 1732 ods. 2. NOZ sa neuplatňuje.
3. Objednanie tovaru:
Už v úvode sme sa zmienili o objednávkovom formulári. Objednávanie prebieha tak, že konkrétny tovar pridáte kliknutím do nákupného košíka. Tlačidlo pre pridanie do košíka je u každej položky tovaru. Ak je možné vyberať z viacerých variantov, vyberiete konkrétny variant. V okamihu, kedy máte v košíku všetok tovar, ktorý si chcete kúpiť, kliknutím pokračujete na ďalšie kroky objednávkového procesu. Postupne tak vyplníte (alebo ak ste prihlásení, tak môže byť už predvyplnené) Vaše meno, priezvisko alebo spoločnosť (firmu), popr. IČO, DIČ, fakturačnú adresu a dodaciu adresu (ak je odlišná), e-mail (aby sme Vám na neho mohli poslať potvrdenie objednávky a komunikovať v priebehu vybavovania objednávky), telefónny kontakt (aby Vás okrem nás mohol kontaktovať aj prepravcu, resp. u našej vlastnej dopravy niekto z našich pracovníkov), ďalej vyberiete spôsob úhrady a spôsob dodania (doručenia) tovaru.
Pred odoslaním objednávky sa Vám celý objednávkový formulár zobrazí a máte znova možnosť skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na odberové tlačidlo pod objednávkou.
4. Potvrdenie prijatia objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy:
O prijatí objednávky urobené odoslaním objednávkového formulára Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Vašu elektronickú adresu vyplnenú pri objednávke. Doručením tohto potvrdenia o prijatí objednávky na Váš e-mail je Zmluva uzavretá. Súčasťou potvrdzovacieho e-mailu je aj text týchto VOP a faktúra na tovar.
5. Zrušenie objednávky, zmeny uzatvorenej kúpnej zmluvy:
Objednávku môžete zrušiť až do okamihu potvrdenia jej prijatia z našej strany. Do doby uzatvorenia zmluvy môžete svoju objednávku zrušiť e-mailom poslaným na našu elektronickú adresu uvedenú v čl. I. týchto VOP. Pokiaľ už dôjde k uzavretiu zmluvy, akékoľvek zmeny uzatvorenej Zmluvy sú možné len na základe dohody medzi nami, prípadne môžete od Zmluvy odstúpiť, ak to zákon alebo tieto VOP umožňujú.
Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo neuzavrieť zmluvu, pokiaľ z dôvodu dlhodobejšieho výpadku niektorého z našich subdodávateľov nie je možné tovar vyrobiť. Z rovnakých dôvodov sme oprávnení aj odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy (lebo by sme neboli schopní vašim požiadavkám vyhovieť), pričom odstúpenie je urobené zaslaním písomného odstúpenia s uvedením dôvodov na Váš e-mail a nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia. Ak by nastala situácia, že ste ako Kupujúci už predtým uhradili celú alebo časť kúpnej ceny, prijaté finančné plnenie Vám v tomto prípade vrátime spôsobom s Vami dohodnutým, prípadne ak nedôjde k dohode, potom rovnakým spôsobom, ako bola platba uhradená z vašej strany. Doba vrátenie prijatého plnenia závisí od zvoleného spôsobu platby, neprekročí však dobu 14 dní od okamihu informovania o nemožnosti dodať tovar alebo účinnosti odstúpenia od zmluvy.
6. V pochybnostiach Vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, takú objednávkou sa naďalej nezaoberáme.
7. Objednávať tovar v E-shope je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Expedícia prebieha iba v pracovné dni. Upozorňujeme, že výnimočne môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti E-shope v dôsledku nutnej údržby webe alebo v dôsledku okolností, za ktoré nezodpovedáme, ako sú výpadky pripojenia k internetovej sieti a pod.
8. Vlastnícke právo k tovaru na Vás ako Kupujúceho prechádza v okamihu, keď sú splnené obe nasledujúce podmienky - je uhradená celá kúpna cena a tovar ste prevzali.
9. Užívateľský účet:
Ak sa na webovom rozhraní zaregistrujete, zriadime Vám užívateľský účet a obratom obdržíte na Vami zadaný e-mail prístupové údaje k užívateľskému účtu. Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitia, resp. zneužitie tretím osobám. Nezodpovedáme za prípadné škody Vám vzniknuté nedodržaním tejto povinnosti. Ako Kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať Vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia Vašich povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, alebo ak dlhšie ako 1 rok nebudete užívateľský účet využívať, sme oprávnení Vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Nákup v E-shope je možné uskutočniť aj bez registrácie a založenie používateľského účtu, ale je možné, že sa tým ochudobníte o prístup k niektorým nami poskytovaným výhodám. V užívateľskom účte máte okrem iného možnosť zobraziť históriu objednávok a faktúr, sledovať vybavovania objednávky.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cena tovaru:
Cena je uvedená priamo pri každej položke v E-shope. Výsledné ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. K cene tovaru je pripočítané dopravné a balné (pozri podrobnejšie článok V. týchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. Predtým, než kliknete na odberové tlačidlo) je už uvedená vrátane dopravného a balného.
2. Dohodnutá cena a chyby v uvedenej cene:
Dojednanú cenou je cena uvedená pri tovare v okamihu odoslania Vašej objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny v E-shope (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobné chybe v procese uzatvárania zmluvy, potom nie sme povinní Vám za takú zjavne chybnú cenu tovaru dodať, a to ani v prípade , že došlo k odoslaniu informácie o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z Vašej strany i na úhradu tejto zjavne chybné ceny, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť a uhradenú sumu Vám v tom prípade vrátime. Ak dôjde k zmene ceny v čase medzi odoslaním Vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí cena uvedená v E-shope v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
3. Dodanie tovaru až po zaplatení:
Platba prevodom: Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, sme povinní Vám tovar dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny.
Platba na dobierku: tovar platíte pri prevzatí a to priamo dopravcovi a to v hotovosti alebo kartou.
4. Možnosti úhrady kúpnej ceny:
• Bezhotovostne (klasickým) bankovým prevodom na náš bankový korunový účet č. 739747671/0100, IBAN: CZ4901000000000739747671, vedený v KB banky, a.s., ďalej euroval účet vedený v KB banky, a.s. 115-180110257 / 0100, IBAN CZ6401000001150180110257, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
Pokyny k platbe, v podobe faktúry, dostanete v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a tovar čo najskôr dodaný.
5. Splatnosť kúpnej ceny:
Kúpna cena je pri splatná do 7 dní od uzavretia zmluvy. Dátum splatnosti je uvedený na faktúre. Pri platbe on-line bankovým prevodom alebo platobnou kartou dôjde k úhrade v okamihu, kedy sa Vám zobrazí potvrdenie platobnej brány o zaplatení. V prípade úhrady klasickým bankovým prevodom je kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na náš bankový účet. Ustanovenie § 2119 ods. 1 NOZ sa neuplatňuje.
Tovar nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.
Ak by sme u niektorého tovaru požadovali platbu zálohy, bude táto skutočnosť uvedená priamo v popise v e-shope.

IV. Dodacie podmienky

1. Možnosti dodania tovaru:
Tovar dodáme na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom prepravcu, ktorého si vyberiete z ponúkaných možností, resp. u niektorého tovaru našou vlastnou dopravou. Ak zvolíte dodanie prostredníctvom prepravcu, je naša povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorého ste si pri objednávke vybrali.
Pri prevzatí zásielky si, prosím, vždy skontrolujte neporušenosť obalu, a ak zistíte nedostatky, uplatnite je ihneď u prepravcu a kontaktujte nás (podrobnosti nižšie v článku VI. O uplatňovaní reklamácie). Odmietnutie zásielky s poškodeným obalom sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia zásielky. Naopak, ak podpisom dodacieho listu alebo súpise balíkov prepravcu alebo obdobného dokumentu potvrdíte prevzatie zásielky, máme možnosť následnú reklamáciu tovaru z dôvodu porušenia celistvosti obalu zamietnuť, ak sa Vám nepodarí preukázať, že naozaj k takému poškodeniu došlo.
2. Dodacia lehota:
Dĺžka dodacie lehoty závisí od zvoleného spôsobu dopravy, zvoleného spôsobu platby a na dostupnosti vybraného tovaru. Tovar, ktorý je skladom pripravíme obratom na expedíciu po tom, kedy bude platba vykonaná cez platobný portál, resp. pri bežnom bankovom prevode pripísaná na náš bankový účet (ďalej len "prijatí") a dodáme zvyčajne do 10 pracovných dní od prijatia platby.
Doba dodania u tovaru, ktorý nie je skladom alebo u ktorého podľa Vášho zadania budeme zabezpečovať výrobu, je do 30 pracovných dní od prijatia platby.
O expedícii a predpokladanej dobe dodania obdržíte informáciu na Váš e-mail zadaný v objednávke. V deň závozu Vás bude kontaktovať vodič, prostredníctvom SMS na telefónne číslo zadané v objednávke.
Ak by sa stalo, že by tovar nebolo možné vo vyššie uvedených lehotách dodať, budeme Vás kontaktovať, aby sme dohovorili ďalší postup a ak sa nedohodneme na dodanie v neskoršej lehote, môžete ako Vy, tak my od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je potom účinné okamihom, kedy je doručené druhej strane zmluvy v písomnej forme poštou alebo e-mailom.
Ak by dôvodom nemožnosti dodať tovar vo vyššie uvedených lehotách bola vyššia moc, predlžuje sa dodacia lehota o dobu trvania tejto prekážky, maximálne však o 30 dní, nedohodneme ak sa výslovne inak. O výskyte prekážky z dôvodu vyššej moci Vás budeme informovať bez odkladu po tom, čo sa o nej dozvieme.
3. Náklady na dopravu (prepravné):
Vyššie ceny za dodanie tovaru závisí na Vami zvoleného spôsobu dodania a vybranom tovaru. V cene dopravy sú zahrnuté aj náklady na balenie tovaru.
4. Dôležité upozornenie k doručovanie a prevzatia tovaru:
S prípravou tovaru k expedícii aj s jeho doručovaním nám vznikajú náklady. Pokiaľ si teda po objednaní svoj záujem rozmyslíte a viete, že tovar už nechcete (tam, kde Vám ako Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote po dodaní), dajte nám o tom čo najskôr vedieť, nech tovar zbytočne neodosielajú . Ak sa takto rozhodnete ešte pred uzavretím zmluvy, stačí poslať storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. ods. 1 VOP. Ak sa tak rozhodnete až po uzavretí zmluvy a zvlášť potom, čo už sme Vás informovali o odovzdaní tovaru prepravcovi, potom ak je možné podľa týchto VOP alebo zákona odstúpiť od Zmluvy, pošlite na náš e-mail odstúpenia od Zmluvy.
Ak by ste totiž len bezdôvodne odmietli prevziať tovar od prepravcu alebo našej vlastnej dopravy, nepovažuje sa v takom prípade naša povinnosť dodať tovar za nesplnenú a nie je považovaná ani za odstúpenie od Zmluvy z Vašej strany, tj. Nevzniká nám automaticky povinnosť Vám (ani keď ste Spotrebiteľ ) vrátiť peniaze za tovar, ktorý odmietnete bez ďalšieho od prepravcu prevziať. V prípade, že by ste zásielku bezdôvodne odmietli prevziať, máme nárok na náhradu nákladov spojených s jej dodaním a uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia zásielky vzniknú. Pri bezdôvodnom odmietnutia prevzatia tovaru z Vašej strany máme tiež možnosť od Zmluvy odstúpiť.
Ak by bolo nutné z dôvodov na Vašej strane doručovať zásielku opakovane alebo iným ako objednaným spôsobom, ste povinní nám uhradiť náklady na opakované doručenie alebo na doručenie iným spôsobom, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.
5. Vyhradzujeme si právo upraviť podrobnejšie podmienky Dodanie tovaru a dopravy v samostatnom dokumente.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Prípady, kedy ako Spotrebiteľ môžete od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov:
Všeobecne má Spotrebiteľ podľa NOZ právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ si Kupujúci objednal niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží 14-dňová lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, beží 14-dňová lehota odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.
Prosím vezmite na vedomie, že podľa § 1837 NOZ nemôže ani Spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy:
• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.
V tomto prípade tak odstúpiť od Zmluvy nemôže ani Spotrebiteľ, ani iný Kupujúci.
2. Postup pri odstúpení od Zmluvy bez uvedenia dôvodu:
Ak sú splnené podmienky pre možnosť odstúpiť od Zmluvy, je nutné aby ste v 14-dňovej lehote uvedenej v tomto článku v ods. 1 odoslali odstúpenia e-mailom na vesely.jadranka@seznam.cz alebo poštou na našu adresu uvedenú v článku I . VOP. Odstúpenie môžete napísať úplne neformálne (avšak musí byť zrejmé, od akej zmluvy odstupujete, prípadne akého tovaru sa týka, ak by sa netýkalo všetkého kúpeného tovaru)
Súčasne je nutné, aby ste nám najneskôr posledný deň uvedenej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy odovzdali alebo na našu adresu uvedenú v čl. I. VOP odoslali späť tovar, ktorý ste od nás dostali podľa Zmluvy a ktorého sa odstúpenie týka. Pri zasielaní tovaru zvoľte radšej doporučenú zásielku, ale neposielajte tovar na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru nesiete sami. Tovar zašlite nepoškodený a neopotrebovaný, vrátane všetkých súčastí a príslušenstvom a prípadnými darčeky, ktoré ste spolu s tovarom od nás dostali, a ak je to možné, potom aj v pôvodnom obale. Odporúčame vám tovar poistiť.
K tovaru, prosím, pripojte kópiu dokladu o platbe, faktúru či dodací list alebo iný doklad či dôkaz na preukázanie, že sa jedná o tovar u nás zakúpené v lehote 14 dní pred odstúpením od zmluvy. Výrazne tým urýchlite vybavenie celej záležitosti. Samotné nepredloženie týchto dokladov však nebráni vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy. Ak ste už predtým tieto údaje nezaslali v samostatnom oznámenie o odstúpení od zmluvy (napr. Vyplnením vo vzorovom formulári), pripojte, prosím, aj údaj o voľbe spôsobu vrátenia peňazí, ak ich nechcete vrátiť rovnakým spôsobom, ako ste platbu hradili.
3. Vrátenie peňazí:
Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Vám vrátime peniaze, ktoré sme od Vás prijali ako platbu za tovar, vrátane nákladov na dopravu a akékoľvek ďalšie náklady s dodaním tovaru uhradených. Ak ste však pri objednaní tovaru nezvolili najlacnejší spôsob dodania tovaru, podľa zákona Vám vrátime čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému dodania tovaru.
Nie sme však povinní Vám peniaze vrátiť skôr, než nám tovar odovzdáte späť alebo preukážete, že ste nám tovar späť odoslali. Peniaze Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste nám ich uhradili (tj. Napr. Bankovým prevodom), leda by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre Vás neboli spojené ďalšie náklady. Upozorňujeme, že ak bude nám tovar vrátený poškodené, opotrebované alebo čiastočne spotrebované, vzniká nám nárok na náhradu škody tým vzniknuté a máme právo si tento nárok jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny, a teda v takom prípade by sme Vám vrátili iba rozdiel medzi kúpnou cenou (vrátane nákladov na dopravu) a sumou zodpovedajúcou vzniknuté ujme. Len pripomíname, že inštitút odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodov slúži ako alternatíva prehliadnutiu tovaru v "kamennom obchode". Teda aby ste mali možnosť zistiť, či ste si objednali tovar, aké ste chceli, zistili jeho funkčnosť a vlastnosti. Neslúži na to, aby bol tovar používané a dochádzalo k znižovaniu jeho hodnoty. Ak by ste toto nerešpektovali a došlo k zníženiu hodnoty tovaru, potom si tomu zodpovedajúcu pomernú časť kúpnej ceny sme oprávnení odpočítať z celkovej sumy Vami zaplatenej pri kúpe tovaru a vrátiť Vám len tento rozdiel.
4. Nesplnenie podmienok pre odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodov:
Ak by v konkrétnom prípade došlo k tomu, že by Kupujúci odstupoval od Zmluvy s odkazom na možnosť odstúpiť bez udania dôvodov, ale pritom by niektorá z podmienok splnená nebola (napr. By išlo o tovar, kde nie je odstúpenie možné podľa § 1837 NOZ alebo by bolo odstúpenie vydané neskôr ako v 14-tich dennej lehote), Kupujúceho o tejto nemožnosti bez odkladu vyrozumieme. Peniaze v takom prípade Kupujúcemu vrátiť nemôžeme. Naopak Kupujúcemu v rámci odstúpenia zaslaný tovar obratom vrátime na doručovaciu adresu. Upozorňujeme, že ak by sa Vás takáto situácia týkala a späť zaslaný tovar by ste neprevzali, necháme ho ešte mesiac po neúspešnom pokuse o doručenie u nás uskladnené. Po túto dobu budete mať možnosť si tovar na vlastné náklady vyzdvihnúť. Ak tak neurobíte, bez ďalšieho upozornenia tovaru (ak je to možné) predáme a výťažok z predaja po odpočítaní nákladov Vám zašleme. Ak nie je predaj možný, tovaru miesto predaja zlikvidujeme.
5. Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch, zrušenie zmluvy: V prípade, že by z Vašej strany nedošlo k úhrade celej ceny ani do 5 dní po jej splatnosti, Zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade, že sme od Vás pred tým obdržali čiastočnú platbu na kúpnu cenu, vrátime Vám ju do 14 dní od zrušenia zmluvy, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.
Ako Vy ako Kupujúci, tak my ako predávajúci sme ďalej oprávnení odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom alebo uvedených v týchto VOP.
6. Vrátenie darčeka poskytnutého k uhradenej objednávke:
Ak je vám spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z Vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní nám poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy vrátiť.

VI. Práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

1. Dôležité paragrafy, podľa ktorých sa pri reklamácii postupuje:
Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadi platnými právnymi i predpisy, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pre Spotrebiteľa aj § 2161 až 2174 NOZ. Práva zo záruky sa riadi najmä ustanoveniami § 2113 až 2117 NOZ a pre Spotrebiteľa § 2161 až 2164 NOZ.
2. Chyby, za ktoré nesieme zodpovednosť:
Ako Predávajúci Vám zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak ste Spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Spotrebiteľovi ďalej odpovedáme aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na tovare uvedené inak. Ak nie ste Spotrebiteľom, odpovedáme Vám len za vady, ktoré má tovar pri prevzatí. Upozorňujeme, že pri porovnaní dodaného tovaru môže byť drobný rozdiel v farebnosti dodaného tovaru oproti farbe alebo štruktúre materiálu, ako sa javí na monitore počítača, tabletu či mobilného telefónu, vzhľadom k rôzne rozlišovacie schopnosti monitorov. Taká drobná odchýlka preto nie je dôvodom pre reklamáciu.
3. Aké nároky môžete v prípade chyby na tovare požadovať?
A. Ak ste Spotrebiteľ:
• Ide o chybu odstrániteľnú a ak nie je to neúmerné (tj. Hlavne keď je možné odstrániť vadu bez zbytočného odkladu) ⇒ nárok na bezplatné odstránenie vady.
• Ide o chybu síce odstrániteľnú, ale vyskytuje sa opakovane aj po oprave alebo sa vyskytne väčší počet chýb a kvôli tomu nemožno tovar riadne užívať ⇒ nárok na dodanie nové veci (alebo nové komponenty, ak sa týka vada len súčasti veci) alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Ak ani jeden z nárokov nevyužívate alebo by bolo neúmerné vzhľadom na charakter a rozsah vady uplatniť odstúpenie od Zmluvy alebo dodanie nové veci (tj. Nešlo by o vadu, ktorá je podstatným porušením Zmluvy), môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
• Ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá je podstatným porušením Zmluvy ⇒ nárok na dodanie novej veci alebo môžete od Zmluvy odstúpiť. Ak ani jeden z týchto nárokov nechcete využiť, máte právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri nepodstatnom porušení Zmluvy máte nárok na zľavu z kúpnej ceny.
• Ak nie je možné dodanie nové veci namiesto pôvodnej vadné, alebo ak by sme neuskutočnil nápravu v primeranom čase alebo by Vám zaistenie nápravy činilo značné ťažkosti ⇒ máte tiež právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Voľbu svojho nároku nám oznámte bez zbytočného odkladu po oznámení vady.
B. Ak nie ste Spotrebiteľ:
Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy (tj. Keby ste o takejto vade vopred vedeli, vôbec by ste tovar nechceli kúpiť), môžete voliť medzi týmito nárokmi:
• odstránenie chyby opravou,
• dodanie nové veci bez vád,
• primeraná zľava z kúpnej ceny,
• odstúpenie od zmluvy.
Voľbu nároku je nutné nám povedať bez zbytočného odkladu po oznámení vady, inak máte práva len ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Výnimkou sú situácie, kedy by ste požadovali odstránenie chyby a my vadu neodstránili v primeranej lehote alebo by sme Vám rovno oznámili, že vadu neopravíme. V takýchto prípadoch môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, môžete voliť medzi týmito nárokmi
• odstránenie chyby opravou,
• primeraná zľava z kúpnej ceny.
Ak zvolíte odstránenie chyby a my by sme to nezvládli včas alebo vadu odmietli opraviť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
Upozorňujeme, že podľa NOZ nie je možné vykonanú voľbu nároku meniť bez nášho súhlasu.
4. Kedy práva z chybného plnenia Kupujúcemu (ani keď je Spotrebiteľom) nenáleží?
Práva z chybného plnenia Vám nepatrí:
• ak by ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili,
• ak by išlo o chyby spôsobené nesprávnym užívaním,
• u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
• pri opotrebení veci spôsobené jej obvyklým užívaním
• u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré vec mala v čase, keď ste ju prevzali,
• ak to vyplýva z povahy veci (typicky už Kupujúcim použitý tovar určené pre jednorazové použitie),
• pri neskorom uplatnení reklamácie.
5. Uplatnenie reklamácie:
Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Ak by ste vadu síce uplatnili v reklamačný lehote, ale až neskôr, než ste ju mohli zistiť (typicky keď vadu jednoducho zistiteľnú hneď po odovzdaní uplatníte až ku konca reklamačný lehoty), môžete tým prísť o možnosť voľby medzi nárokmi na vybavenie reklamácie alebo v prípade súdneho sporu by súd nemusel nárok priznať, ak by sme tvrdili neskoré uplatnenia reklamácie.
O reklamácii nás môžete vopred informovať aj e-mailom alebo priamo vyplnením reklamačného protokolu na webovom rozhraní. Reklamáciu urobenú e-mailom môžete uplatniť ako "voľnou formou", tak vyplnením reklamačného protokolu, čo prosím preferujte. Uvítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, vždy uveďte popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie (uplatňovaný nárok). Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie. Ak je na základe Vašej objednávky tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu, žiadame vás o kontrolu zásielky za prítomnosti prepravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u prepravcu. Prepravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Ako Kupujúci ste oprávnení odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku od prepravcu prevezmete, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: vesely.jadranka@seznam.cz, spísať s prepravcom škodový protokol a tento nám bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nám dáva možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor so zmluvou.
Reklamovaný tovar neposielajte späť pred uplatnením reklamácie. Vyčkajte prosím až sa Vám ozveme a dohodneme sa, či vôbec bude nutné tovar posielať späť. V konkrétnom prípade môže byť reklamácia riešená i len na základe zaslanej foto alebo video dokumentácia, najmä v prípade drobnejšie chyby, ktorá by bola riešená poskytnutím zľavy. Pokiaľ bude pre posúdenie reklamácie nutná osobná prehliadka tovar z našej strany, dohodneme sa, či budete tovar zasielať späť sami alebo prípadne zabezpečíme my alebo sa prídeme na tovar pozrieť priamo k Vám. Ak navrhneme zaslanie späť, dáme Vám aj informáciu o vhodnom spôsobe zabalenia na prepravu a vhodnom prepravcovi.

VII. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretej Zmluve, jej plnenia či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na elektronickej adrese vesely.jadrank@seznam.cz
2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
3. Ak medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov on-line, Ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VIII. Záverom

1. Zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.
2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom.
3. Vezmite, prosím, na vedomie, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky. Táto verzia obchodných podmienok je v textovej podobe vo formáte pdf aj prílohou e-mailu potvrdzujúceho prijatia objednávky.
4. Tieto VOP sú účinné od 1. apríla 2021.
close Nákupný košík
close Nákupný košík

Registrovať sa

Nová registrácia

Máte už účet?
Prihlásiť sa - Resetovať heslo